Seans skończony! Rżnij pan marsza, maestro!
— Sar Tanslit Grav! — Słowa Starszej, zawołanie, a może pozdrowienie, rozbrzmiały w skalnej grocie echem, które zamiast zamierać, z każdą chwilą...
Jak już podkreślałam, w procesie ustawicznego powrotu do zdrowia bar­dzo pomaga wsparcie innych uczestników równie zaangażowanych w pod­ważanie...
2013-10-17 19:43 553353 553353 Podstawy Automatyki\Inne\PA\Podstawy Automatyki\Zadania\Automatyka Lesiu\Cwiczenia...
Z lasu wynurzało się coraz więcej ludzi, nie tylko rycerzy, lecz również wolnych, konnych łuczników i zbrojnych w kurtkach bez rękawów oraz garnkowych hełmach...
Jawna specjalizacja wymaga dodania słowa # przed deklaracją klasy oraz ty-pu szablonu po nazwie klasy:3 2 !$$$Definicja każdej funkcji...
na łóżku, burzył ideę łóżka, kiedy próbował chodzić tam i z powrotem, zakłócał spo- kój otaczających go rzeczy, kiedy mówił, jego słowa...
sprawę ze swych poczynań przed jego oficerem! Oczywiście dla Antoniusza ważna była nie tylko polityczna strona sprawy, lecz również sam fakt, że piękna...
reakcj na ten do naiwny wymg, ale - chocia antyesencjalici posugiwali sirozrnieniem na znaczenie opisowe i znaczenie normatywne (oceniajce) sowa...
— Ja podziwiam ich również, lecz nie umiem ich naśladować — westchnęła Gertruda...
330 pragniemy nadal równie skutecznie broniæ jednostek naszej floty, powinniœmy poœwiêciæ kilka du¿ych okrêtów, ¿eby zwiêkszyæ liczbê koralowych...

Seans skończony! Rżnij pan marsza, maestro!


Heretycy w swej zarozumiałości wysuwają na początek cytat z Drugiego listu do Sukcensa; twierdzić, powiada się w tym liście, że dwie natury są nierozdzielne po zjednoczeniu, znaczy - pozostawać w sprzeczności z tymi, którzy głoszą jedną
naturę wcielonego Słowa. Obrońca prawdy odpowiada na to, że ludzie wyrażają-
cy jedyną naturę wcielonego Słowa, chcą przez tę formułę jasno wyrazić unię
hipostatyczną i że Słowo nie przybrało postaci człowieka istniejącego wcześniej, lecz stało się rzeczywistym ciałem. Ta formuła nie jest jednak wystarczająca dla oddania doskonałości tajemnicy wcielenia. Jak więc można za jej pomocą dowiedzieć się, czy przybrane przez Słowo ciało było ożywione, czy nie [268b] i czy było jedynie ciałem pozornym, czy też prawdziwym? A także skąd wiadomo, że połą-
czone elementy pozostają doskonałe i niezmienione? Nie można znaleźć żadnej
z poruszanych kwestii, którą by ta formuła wyjaśniała. Dlatego właśnie Apolinary i Eutyches rzucili się na omawiane słowa; Eutyches łączy elementy wchodzące do złożenia, Apolinary wyobraża sobie, że ciało nie ma duszy; ta formuła jest droga również dla Manesa25. Manes przedstawia sobie wcielenie jako zwykłą formę
i zjawę.
Ci, którzy mówią o dwóch naturach nierozdzielnych, uznają tym samym ist-
nienie elementów zjednoczonych i niezmieszanych, a więc inaczej niż ludzie gło-19 Drugi List św. Pawła do Koryntian 5,21.
20 List do Galatów 3,13.
21 Tym ciałem są wierni.
22 Ewangelia według św. Mateusza 27,46; Ewangelia według św. Marka 15,34; Księga Psalmów 22 (21), 2.
23 Patrz Cod. 17 przyp. 1.
24 Patrz Cod. 229 przyp. 115.
25 Patrz Cod. 85 przyp. 1; Cod. 229 przyp. 65.

124
szący za pomocą tych samych słów unię hipostatyczną. Jest bowiem rzeczą moż-
liwą złośliwe pojmowanie koncepcji unii wzorem Nestoriusza26, jako jedności
zasługi i chwały bądź na podstawie pomysłów heretyckich. Dlatego także św.
Cyryl na końcu omawianego listu mówi: „Dodanie słów w postaci nierozdzielne stanowi u nas znak słusznego myślenia; nie tak natomiast myślą heretycy. Nierozdzielność u nich, zgodnie z czczą gadaniną Nestoriusza, jest rozumiana inaczej: twierdzą bowiem, że przez równą godność, tożsamość woli i swoje pragnienie człowiek, w którym zamieszkało Słowo Boże, jest od Niego nierozdzielny"27. Św.
Cyryl także znał dwojakie tłumaczenie nierozdzielności - jedno zgodne z myślą heretycką, drugie zgodne z własną, taką jak myśl Kościoła.
Jeśli zatem istnieje dwojakie tłumaczenie nierozdzielności, to św. Cyryl słusznie powiedział, że głoszenie jednej natury wcielonego Słowa kłóci się z nauką tych, którzy mówią o dwóch naturach nierozdzielnych w rozumieniu Nestoriusza.
Tymczasem ta sama formuła, po usunięciu z niej dwuznaczności, staje się formułą prawdziwej wiary. Usuwa się ją na różne sposoby, przede wszystkim przez przyję-
cie uzupełnienia w postaci słów: unia hipostatyczną. To uzupełnienie nadaje formule w pełni dokładne znaczenie, usuwa krętactwo Nestoriusza i okrywa wsty-
dem oszczerców prawdziwej wiary.
Każde z obu wyrażeń jest niepełne, co jasno wynika z powyższych słów, jeśli nie łączy się znim drugie - mam na myśli wyrażenie, które mówi o jednej wcielonej naturze Słowa, i to, które powiada o dwóch nierozdzielnych naturach. Jedno
łączy się z drugim i je uzupełnia. Tak więc uznanie wcielonej natury Słowa wprost pociąga za sobą uznanie unii hipostatycznej; ten, kto mówi o dwóch nierozdzielnych naturach, wskazuje na brak jakiegokolwiek zmieszania obu elementów, któ-
re zeszły się ze sobą. Każde z obu wyrażeń oderwane od drugiego i nieuczciwie przytaczane może zasłużyć na jak najbardziej słuszną moralną naganę [269a].
Tak więc św. Cyryl w długich wywodach przeciw Nestoriuszowi słusznie od-
rzuca formułę mówiącą o dwóch nierozdzielnych naturach jako niepełną i niewy-
starczającą dla zbicia sofizmatu heretyckiego i powiada, że stoi ona w sprzeczno-
ści z formułą mówiącą o jednej wcielonej naturze Słowa; jeśli występuje w połączeniu z tamtą, jasno ukazuje nieskazitelność prawdziwej wiary i dobitnie wyraża istnienie dwóch nierozdzielnych natur w unii hipostatycznej. Dlatego każdy, kto by głosił formułę jednej wcielonej natury Słowa, nawet zwalczając, i to jak najbardziej, Apolinarego, Manesa czy Eutychesa, uznałby tę formułę za niedoskonałą, a więc wspierałby raczej poglądy tamtych i przyczyniłby się do zwalczania i obalenia formuły Cyryla, a jednocześnie odtrącałby wiernych wyznających dwie nierozdzielne natury w unii hipostatycznej.
Znakomite świadectwo tego, że wyznawanie istnienia dwóch natur w unii hipo-
statycznej jest zbieżne z zasadą prawdziwej wiary, która głosi jedną wcieloną naturę Słowa, dał Cyryl, strażnik ścisłości religijnej, a mianowicie: biskupi Boży 26 Patrz Cod. 16 przyp. 3.
27 Drugi list do Sukcensa św. Cyryla, wyd. PG LXXVII, kol. 246C.

125
na Wschodzie nigdy nie mówili o jednej wcielonej naturze Słowa, lecz nauczali o dwóch naturach w unii hipostatycznej i byli o tym głęboko przekonani, a Cyryl przyjął ich dobrze, z wielką życzliwością. Sw, Jan, który zasiadał na tronie biskupim Antiochii, tak napisał: „Dokonało się zjednoczenie dwóch natur. Dlatego wyznajemy jednego Chrystusa, jednego Syna, jednego Pana. Zgodnie z tym poję-
ciem niezmieszanego zjednoczenia uznajemy Świętą Dziewicę za Matkę Bożą,
ponieważ Słowo Boże przyoblekło ciało i stało się Człowiekiem"28.
Cyryl, zagorzały zwolennik prawdziwej wiary, nie tylko z zadowoleniem i nie-
zwykłą radością przyjął tego, kto wyznał w swych pismach te i inne z nimi związa-ne poglądy, lecz kiedy jego wysłannik Paweł, biskup Emesy29, wypowiedział na
publicznym zgromadzeniu myśli będące również i jego myślami, obsypał go po-
chwałami i sławił pod niebiosa jako człowieka, z którym jest tego samego zdania.
Kazanie Pawła tłumaczyło30, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i że drugie zdanie stanowi objaśnienie pierwszego: „Słowo stało się ciałem" objaś-
niono przez „zamieszkało wśród nas"31, to znaczy: w naszej [269b] naturze. Za głoszenie takich poglądów Paweł zyskał pochwały Cyryla.
Przyjrzyjcie się jeszcze temu, że i Jan również głosi istnienie dwóch natur i jednego Syna: „Inną rzeczą jest namiot, a inną to, co w nim mieszka; czym innym jest świątynia, a czym innym Bóg, który w niej zamieszkuje. Zwróćcie uwagę na moje słowa! Nie powiedziałem: jednym - drugim, jak gdybym miał na myśli dwóch


Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Seans skończony! Rżnij pan marsza, maestro! Design by SZABLONY.maniak.pl.